Informácia o zmene predpisov v oblasti BOZP

Týmto vás informujem o zmene zákona 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Novelizácia oboch zákonov, kt. vyšla v zbierke zákonov pod číslom 204/2014 Z.z. je účinná od 1.8.2014.

Základnou zmenou je – že zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť zdravotný dohľad i v prípade, že nezamestnávajú zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie rizika.

Zákon 355/2007 Z.z.  § 30

Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci

  1.  Zamestnávateľ je povinný

b) zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa  §30a a 30d,

 §30d

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby
(1) Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že

a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov [ §30 ods. 1 písm. h)],
b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
h) zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

Čo sa týka termínu od kedy treba zabezpečiť zdr. dohľad:

§63d

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d najneskôr do 31. decembra 2014.

 

Povinnosti ABT, resp. osoby zabezpečujúcej zdr. Dohľad v súvislosti so zabezpečovaním PZS:

(3) Osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby [§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)], je povinná dodržiavať tieto povinnosti:

a) mať vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; vykonávať odborné činnosti podľa  §30a ods. 5 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
b) vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne,
c) podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci,
d) viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností,
e) bezodkladne písomne oznamovať úradu verejného zdravotníctva zmenu obchodného mena a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa; zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, ak ide o právnickú osobu,
f) umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia týchto povinností pracovnej zdravotnej služby.